Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő megnevezése, adatai

CÉGNÉV:NORBO-ÉP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
SZÉKHELY:HU-6728 Szeged,
Dorozsmai út 35.
CÉGJEGYZÉKSZÁM:06-09-019162
ADÓSZÁM:24074070-2-06
STATISZTIKAI SZÁMJELE:24074070-4110-113-06
SZÁMLAVEZETŐ BANK:Budapest Bank Zrt. Szegedi Fiók
HONLAP:https://www.norboep.hu/
E-MAIL CÍM:info@norboep.hu
TELEFONSZÁM:+36-30-318-6577,
+36-70-947-7434
KÉPVISELŐI NEVE:Terhes István Norbert ügyvezető (vezető tisztségviselő)
képviselet módja: önálló
Ábrahám János ügyvezető (vezető tisztségviselő)
képviselet módja: önálló
FŐTEVÉKENYSÉGE:TEAOR08’: 4110, Épületépítési projekt szervezése
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ:NINCS

Bevezetés

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi, melyek a jelen tájékoztató kiadásakor az alábbiak:

  • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, angol rövidítéssel GDPR / General Data Protection Regulation) (EGT- vonatkozású szöveg),
  • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv),
  • A polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.),
  • Számvitelről szóló évi C. törvény,
  • A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (Mt.)

Az EU Rendelet figyelemmel a tagállamok korábbi adatvédelmi gyakorlatára és a korábbi irányelvi szabályozásra az adatvédelmet magasabb szintre emeli. A szabályozás alapvetően az adatkezelés megvalósításával kapcsolatban adatkezelési elveket határoz meg, amelyekhez további, az elveket kibontó szabályokat állapít meg.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az ADATKEZELŐ elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz az adatkezelési tevékenységének teljes terjedelmére kiterjedően.

A Társaság tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében ADATKEZELŐNEK minősül.

Az ADATVÉDELMI-KEZELÉSI SZABÁLYZATA tartalmazza a Társaság adatkezelési tevékenységére vonatkozó szabályokat, az alkalmazásukat segítő formanyomtatványokat, szerződési kikötéseket, továbbá az adatbiztonsági előírásokat.

A személyes adatokat a Társaság a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Társaság részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek ismerhetik meg, a Társaság által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

AZ ADATKEZELÉS CÉLHOZ KÖTÖTTSÉG

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelő adatkezelésének minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

A RÉSZLETES ADATVÉDELMI – KEZELÉSI SZABÁLYZAT ELÉRHETŐ A TÁRSASÁG SZÉKHELYÉN MEGISMERÉSRE ELÉRHETŐ MINDEN ÉRINTETT SZÁMÁRA.

To top