Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelési tájékoztató célja

 

A Norbo-Ép Kft. (6725 Szeged, Csöndes utca 9., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Norbo-Ép Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.norboep.hu/at címen.

 

 

Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok:

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
  • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
  • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

Az adatkezelő adatai

 

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a 3.1 pont alatti elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Norbo-Ép Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a 3. pontban részletesen felsorolt személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével töröl.

 

Név:                             Norbo-Ép Kft

Székhely:                     6725 Szeged, Csöndes utca 9. tt. 9.

Cégjegyzékszám:        06-09-019162

Adószám:                    24074070-2-06

Telefonszám:              (30) 318-6577

E-mail:                         info[kukac]norboep.hu

 

 

Adatkezelési Tájékoztató letöltése

adatkezelesi_tajekoztato_NorboEp