Adatkezelési tájékoztató (kivonat)

Az adatkezelő megnevezése, adatai:

CÉGNÉV: NORBO-ÉP Korlátolt Felelősségű Társaság
A CÉG RÖVIDÍTETT ELNEVEZÉSE: NORBO-ÉP Kft.
SZÉKHELY: HU-6725 Szeged, Csöndes utca 9. tt. 9.
TELEPHELYEK: HU-6791 Szeged, Kút utca 2.

HU-6728 Szeged, Budapesti út 8.

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-019162
A CÉG FIÓKTELEPE: HU-6795 Bordány, Béke dűlő 050/90. hrsz.
ADÓSZÁM: 24074070-2-06
SZÁMLAVEZETŐ BANK: Budapest Bank Zrt. Szegedi Fiók (HU-6720 Szeged, Klauzál tér 4.)
HONLAP: https://www.norboep.hu
E-MAIL CÍM: norbo.ep@gmail.com
TELEFONSZÁM: Telefon: +36-30-318-6577
KÉPVISELETRE JOGOSULTAK NEVE: Terhes István Norbert ügyvezető

(vezető tisztségviselő) képviselet módja: önálló

FŐTEVÉKENYSÉGE: TEAOR 08’: 4110 Épületépítési projekt szervezése
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ: NINCS

 

Bevezetés

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi, melyek a jelen tájékoztató kiadásakor az alábbiak:

  • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, angol rövidítéssel GDPR / General Data Protection Regulation) (EGT- vonatkozású szöveg).
  • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Az EU Rendelet figyelemmel a tagállamok korábbi adatvédelmi gyakorlatára és a korábbi irányelvi szabályozásra az adatvédelmet magasabb szintre emeli. A szabályozás alapvetően az adatkezelés megvalósításával kapcsolatban adatkezelési elveket határoz meg, amelyekhez további, az elveket kibontó szabályokat állapít meg.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz az adatkezelési tevékenységének teljes terjedelmére kiterjedően.

A Társaság tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül.

Az Adatvédelmi-kezelési szabályzat tartalmazza a Társaság adatkezelési tevékenységére vonatkozó szabályokat, az alkalmazásukat segítő formanyomtatványokat, szerződési kikötéseket, továbbá az adatbiztonsági előírásokat.

A személyes adatokat a Társaság a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Társaság részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek ismerhetik meg, a Társaság által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

A teljes adatkezelési tájékoztató letöltése:

adatkezelesi_tajekoztato_NorboEp